Αθανασία της Ελληνικής Γλώσσης (1884) – http://www.projethomere.com