Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογίας (1888) –Τ. Α’ –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi