Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογίας (1888) –Τ. Β’ –http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi