Δ. Παπαρρηγόπουλος - ΠΟΙΗΣΕΙΣ (1867) – http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi