Σερήνος Σαλούστιος - ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ- http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi