Χ. Ζαλοκώστας – Σωκράτης ο προφήτης της αρχαιότητας- http://www.projethomere.com