Εἰς τοὺς παρ' Όμήρω"Ηρωας έπιτάφια - (Ἀριστοτέλης(1566) - http://www.projethomere.com by Helene Kemiktsi